ASM 1987

Pelaajat
Aaltonen Petri
Elers Leif
Hede Niklas
Heiskanen Juha
Henriksson Antti
Häkkinen Ari
Karvinen Timo
Kautonen Veli-Pekka
Kortelainen Mika
Krykov Valeri
Laakkonen Kari
Lakkala Harri
Laukkanen Jari
Lindfors Sakari
Myntti Mika
Nurminen Juha
Nykänen Tomi
Packalen Pertti
Palin Tomi
Partti Heikki
Piha Markku
Pulkkinen Petri
Puotila Christian
Rosenqvist Niklas
Sikstus Sami
Sinikallio Pasi
Tervonen Kalle
Wide Tommy
Vuorio Matti
Valmentajat
Tura Pertti
Putkonen Matti